ב-10 בינואר 2006, האמן האמריקאי, מקס גריינר, הבן מאמין שאלוהים קרא לו במיוחד ליצור פסל אריה ברונזה גדול מהחיים כדי לייצג את אלוהים.
On January 10, 2006, American artist, Max Greiner, Jr. believes God specifically called him to create a larger-than-life bronze lion sculpture to represent God. The original sculpture was carved from foam and clay. The stylized art was cast in bronze on October 18, 2017, as a Signed & Numbered Edition.
בשנת 2006, כשמקס גריינר ג'וניור עמד על גבעה בגובה 1,900 רגל המשקיפה על מדינת גבעת טקסס, באותו קו רוחב של ישראל, הוא מאמין שאלוהים אמר לו ליצור "אנדרטת עשרת הדיברות של אריה יהודה" גדולה. האמן בן ה-55 שרטט את החזון ויצר "Maquette" קטן, דגם 1/6 בגודל טבעי, עם החלום לפסל יום אחד את האריה הענק.
In 2006, as Max Greiner, Jr. stood on a 1,900-foot knoll overlooking the Texas Hill Country, at the same latitude as Israel, he believes God told him to create a large, “Lion Of Judah Ten Commandments Monument”. The 55-year-old artist sketched out the vision and created a small “Maquette”, 1/6 life-size model, with the dream to one day sculpt the giant lion.
גריינר ראה בעיני רוחו בסיס אבן גיר מסיבי עם עשרת הדיברות, הדיברות הגדולות ביותר, הדיבר החדש, שמות האל וכתבי קודש מרכזיים. גרסאות קטנות של ההרכב הייחודי נעשו בברונזה, פיוטר ושרף.
Greiner envisioned a massive limestone base with the Ten Commandments, Greatest Commandments, New Commandment, the names of God and key scriptures. Small versions of the unique composition were made in bronze, pewter and resin.
מתוך אמונה בשנת 2007, גריינר יצר פסל קצף גדול (105% בגודל טבעי), המבוסס על האריה הגדול ביותר שחי אי פעם, כהכנה לפסל המונומנטלי. עם זאת, לא היה לו כסף ליצוק את האריה הגדול בארד.
In faith in 2007, Greiner created a large (105% life-size) foam sculpture, based on the largest lion that ever lived, in preparation for the monumental statue. However, he did not have the money to cast the large lion in bronze.
בשנת 2017 (עשר שנים מאוחר יותר) אלוהים סיפק את הכסף כדי להשלים סוף סוף את הפסל הגדול. הפסל מרח חימר על בובת הקצף בסטודיו החווה שלו ליד קרוויל, טקסס.
In 2017 (ten years later) God provided the money to finally complete the large sculpture. The sculptor applied clay over the foam manikin at his ranch studio near Kerrville, Texas.
גריינר בילה שעות ארוכות (יום ולילה) בפיסול האריה המסוגנן כך שהוא הביע כוח, אומץ, חוכמה, חמלה, שלום והוד מלכותו של אלוהים.
Greiner spent long hours (day and night) sculpting the stylized lion so it expressed strength, courage, wisdom, compassion, peace and the majesty of God.
האמן התפלל שפניו של האריה יגלו את מהות המשיח היהודי. לפעמים, אבק תהילת שכינה (שמות ל"ד, כ"ט), שנראה כמו נצנצים, נוצר על ידיו, בגדיו והחימר של גריינר.
The artist prayed that the face of the lion would reveal the essence of the Jewish Messiah. At times, the Shekinah Glory dust (Exodus 34:29), which looks like glitter, formed on Greiner’s hands, clothing and the clay.
גריינר הביא את פסל החימר בחוץ בחוות גריינר כדי ללמוד את דפוסי הצללים ולצלם את האמנות.
Greiner brought the clay sculpture outdoors at the Greiner ranch to study the shadow patterns and photograph the art.
ב-18.7.17, פסל החימר העדין אובטח עם מסגרת אלומיניום למעבר בטוח מטקסס לבית היציקה בוויומינג. מלאך אורבס (יחזקאל א' 15) צולמו כשהם מרחפים סביב הפסל, שהוא "סוג" של הימים האחרונים, ארון הברית.
On 7/18/17, the delicate clay sculpture was secured with an aluminum frame for safe passage from Texas to the Wyoming foundry. Angel Orbs (Ezekiel 1:15) were photographed hovering around the sculpture, which is a “type” of last days, Ark Of The Covenant.
ב-8/4/17, מקס ואשתו, שרי, התפללו שאלוהים ישתמש בפסל כדי לברך מיליוני אנשים ברחבי העולם בידיעת האל היהודי.
On 8/4/17, Max and his wife, Sherry, prayed that God would use the sculpture to bless millions of people around the world with the knowledge of the Jewish God.
ב-Eagle Bronze Foundry, תבניות גומי נעשו מפסל החימר המקורי של גריינר, כך שניתן היה ליצוק ברונזה, "מהדורה חתומה וממוספרת" במפעל היציקה.
At Eagle Bronze Foundry, rubber molds were made from Greiner’s original clay sculpture so a bronze, “Signed & Numbered Edition” could be cast at the art foundry.
גריינר ובעל היציקה, מונטה פאדלפורד, התפללו על יציקת הברונזה הראשונה של "עותק אמן", שהסתיימה ב-16/10/17.
Greiner and foundry owner, Monte Paddleford prayed over the first “Artist Copy” bronze casting, which was completed on 10/16/17.
פסל האריה המונומנטלי "עותק אמן" הוצמד לטריילר מיוחד לתערוכת אמנות שעוצב על ידי גריינר, כך שניתן היה להציג את הפסל ברחבי ארה"ב באירועים מיוחדים.
The “Artist Copy” monumental lion sculpture was attached to a special Art Exhibit Trailer designed by Greiner, so the statue could be displayed across the USA at special events.
ב-4/10/18 סיימו עובדי ברונזה נשר את יציקת אריה הברונזה מס' 1 עבור עם ישראל והתפללו שהאומנות תכבד את האל היהודי לנצח.
On 4/10/18, Eagle Bronze employees completed the #1 bronze lion casting for the people of Israel and prayed that the art would honor the Jewish God forever.
בוורלי ומונטה פאדלפורד הקימו את Eagle Bronze בשנת 1985 מתוך הרצון לשרת את אלוהים באמצעות האמנות החזותית. כמו הגריינרים, בית היציקה בבעלות נוצרית תרמה את רווחיהם על ברונזה האריה המונומנטלית מספר 1.
Beverly and Monte Paddleford founded Eagle Bronze in 1985 with the desire to serve God through the visual arts. Like the Greiners, the Christian-owned foundry donated their profits on the #1 monumental lion bronze.
בני הזוג פאדלפורד היו חברים אהובים של הגריינרים מאז 1990. החברים מאמינים שאלוהים הצטרף בריבונות למשפחותיהם כדי להפיץ את שמו ברחבי העולם.
The Paddlefords have been cherished friends of the Greiners since 1990. The friends believe God sovereignly joined their families together to make His name known around the world.
Find Out More about Max Greiner Art Shop Art Online
Blank image
Find MaxGerinerArt For Sale Online See More Max Greiner Art
Blank image
Find Out More about The Coming King Sculpture Prayer Garden See Kerrville Sculpture Garden
Max Greiner Website Lion of Judah Statue in Jerusalem Coming King Garden in Kerrville Texas Sherry Greiner's Animals Bronze Globes Sculptures
Kerrville Texas Hill Country Postcards

Max Greiner Jr. Designs, LLC
P.O. Box 290552
Kerrville, TX 78029
(830) 367-7874
office@maxgreinerart.com
www.maxgreinerart.com
blank image