כתבי הקודש היהודיים, מבראשית ועד ההתגלות, מסמלים את אלוהים האב, המשיח, דוד המלך, שבט יהודה, ירושלים וישראל כאריה זכר.
The Jewish scriptures, from Genesis to Revelation, symbolize God the Father, the Messiah, King David, the Tribe of Judah, Jerusalem and ISRAEL as a male lion.
מציין מקום
Placeholder...
מציין מקום
Placeholder...